Privatumo nuostatos

1. Bendrosios nuostatos
Šios privatumo nuostatos (toliau – Nuostatos) nustato pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis UAB „House of English“ interneto svetainėje www.english.lt (toliau – english.lt ), saugomi ir tvarkomi UAB „House of English“ interneto svetainės lankytojų (fizinių ir juridinių asmenų, toliau vadinamų Jūs) duomenys.
Norėdami naudotis interneto svetaine english.lt, Jūs turite sutikti su šia privatumo politika.
Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkome laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
1. duomenų subjekto paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui, administravimui, apskaitai;
2. sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
3. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu išsprendimui;
4. informacijos duomenų subjektui pateikimui;
5. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
6. tiesioginės rinkodaros tikslais;
7. verslo analitikai bei statistikos analizėms, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

Bet kokiu kitu tikslu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą.

3. Informacija Jūsų kompiuteryjeKai kurie kiti duomenys, tokie kaip naudotojo jungimosi interneto domenas ir IP adresas, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, apsilankymo data ir laikas, gali būti automatiškai kaupiami tinklalapio naudojimo ir optimizavimo tikslais.
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (dar žinomą pavadinimais „cookies“ ) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalpyje english.lt. Mūsų interneto svetainėje „cookies“ naudojami statistikos tikslais, vertinant portalo lankomumą ir atskirų svetainės rubrikų populiarumą.
Jūs galite ištrinti „cookies“ iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Nuostatose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik Nuostatų antroje dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri būtina šiems tikslams pasiekti. Jei Lietuvos Respublikos įstatymai reikalaus tokiam perdavimui Jūsų sutikimo, duomenų perdavimas bus vykdomas tik turint tokį sutikimą. Trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiais kitais atvejais, jei tam būtinas Jūsų sutikimas ir jo english.lt neturės.

5. Trečiųjų šalių tinklalapiai
Interneto svetainėje english.lt yra pateikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines. Pereidami į kitą svetainę Jūs sutinkate su konkrečių svetainių duomenų apsaugos nuostatomis bei taisyklėmis. Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto svetaines ir rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Nuostatomis atskirai. Nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines buvimas mūsų interneto svetainėje nereiškia, kad mes esame kokiu nors būdu susiję su nurodytais tinklapiais ar kontroliuojame jų turinį. Mes neatsakome už kitų svetainių turinį, patikimumą ir informacijos tikslumą, netikriname šių sąlygų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad skaitydami, atsisiųsdami medžiagą ar kitaip naudodamiesi trečiųjų šalių svetainėmis Jūs išimtinai prisiimate riziką, atsakote už žalą padarytą Jūsų kompiuterinei sistemai, jei tokia žala būtų padaryta. Bet kuriuo atveju nežiūrint šios išlygos english.lt parenka nuorodas į trečiųjų asmenų svetaines tik tada, kai dėl jų patikimumo neturi abejonių, o tokioms atsiradus, nuorodas į jas pašalina.

6. Duomenų subjekto teisės
6.1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:
6.1.1.   žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
6.1.2.   susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
6.1.3.    reikalauti ištaisyti, sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Duomenų subjekto asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, kai Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi nesilaikant taikytinų ir galiojančių teisės aktų nuostatų;
6.1.4.    nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys.
6.2.    Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Duomenų subjektas automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas/užsakytas paslaugas.
6.3.    Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su Bendrovės esančiais ir tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė gavusi Duomenų subjekto prašymą raštu (registruotu arba elektroniniu laišku), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruotu arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymą Duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent Duomenų subjekto prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu.

7. Asmens duomenų saugumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto svetainėje english.lt mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios užtikrina aukštą duomenų apsaugos lygį nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, neleistino naudojimo ir kitų neteisėtų veiksmų.

8. Sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis interneto svetainės registracijos formose Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi english.lt kaip išdėstyta Nuostatose. Pirkėjas, pažymėjęs varnelę ties „Sutinku, kad mano Asmens duomenys būtų naudojami UAB „House of English“ tiesioginės rinkodaros tikslu sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami, nepriklausomai nuo to, ar jis užsako prekes ar paslaugas iš Pardavėjo. Jūs bet kuriuo momentu galite panaikinti savo sutikimą dėl Asmens duomenų naudojimo UAB „House of English“ tiesioginės rinkodaros tikslu.

9. Sąlygų keitimas
Mes turime teisę bet kuriuo metu iš dalies arba visiškai keisti Nuostatas, pateikę apie tai informaciją svetainėje. Jei Jūs po šių pakeitimų atlikimo toliau naudositės svetaine english.lt , tai reikš, kad Jūs sutikote su tokiais pakeitimais. Kiekvieno prisijungimo prie svetainės english.lt metu, prieš naudojantis ja,  Jūs turite pareigą pirma įsitikinti kokia Nuostatų redakcija taikoma.

10. Baigiamosios nuostatos
Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas sprendžiamas tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal UAB „House of English“ buveinės adresą, registruotą Juridinių asmenų registre teisminio ginčo inicijavimo metu.